Maqaa Oromoo Ammayyaa

Bara amma keessa jiraataa jirru kana bara haaromsa ogbarruu Oromoo (renaisance for Oromo Literature) ta’uu akka qabu wal nama hingaafachisu. Yeroo waamamu san sagaraa keess ture. Kolonii Ammayyaa. Bakkuma jirtanitti nagaan keenya kan Waaqa garaa gurraachaa tokkicha maqaa dhibbaa isin haaqaqqabu. Waldorgommii kana irratti kan mo'ate lammii Girikii Chariloos Vasilikoos jedhama. Itti-dabaluun funyaani fi gurra namoota irraa cirsiise. My take on Tedy Afro's promotion of holy war in the name of Love and Unity. Baratoota Oromoo Yuuniversitiilee adda addaa irraa walitti qabuun himata “mootummaa EPRDF mootummaa haqaa fi ummata Oromoo sirnaan tajaajilaa hin jiru jechuun ummata mootummaa irratti kakaasuuf qindooftanii waan jirtaniif maqaa shororkeessummaan yakkamtan” jechuun mootummaan Wayyaanee baratoota Oromoo dhaddacha isaa dhaabee murtii hidhaa. May 24, 2019. Mormiin dargaggoonni Oromoo kaasan Wayyaanee haalaan dhiphisuun barattoota 12 hidhanii turan,kanneen keessaa hidhamuu barattoota Oromoo ilaalchisee poolisoota Fedraalaa fi. Maqoota Oromoo 6,000 ol tahan qabateera. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Guyyaa: 16-06-2006 Nuti Oromootni biyootii adda addaa keessa jiraachaa daandii wal quunnamtii teknolojii ammayyaa komputaratti dhimma bahuun sagantaa paltalk ykn. Minilik naazichi Afrikaa asittis akkuma Arsiitti godhe san harka bojiyamtoota Oromoo mumursiise. Bitootessa 19, 2015 | Gabaasa Qeerroo. Kallacha Oromiyaa Bara 24 Lakk. Injifannooleen kunii fi tokkummaan ummata Oromoo osoo ifatti muldhatee jiruu,WBO humnda guddaa hanga 20,000 tilmaamu godinoota Oromiyaa keessatti horatee meeshaalee ammayyaa hidhatee waraana Wayyaanee yerosii cabsuutti qophii ta'ee osoo jiruu dubbiin akka tasaa waraana rifachiisuu fi haamlee cabsu,ummata Oromoo rifaasisutu dhagahame. Kannee qabsoo ammayyaa dura bu’an, fincila Baalee, diddaa Oromoo Walloo fi Raayyaa, Waldaa Maccaa fi Tuulamaa, Waldoota barattootaa kkf, uumama dhaaba kallacha qabsoo Oromiyaa hunda hammataa, ABOf karaa haaxa’anii turani. Kitaabni Ministira Muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad barreessan ''Ida'amuu'' guyyaa har'aa magaalotaafi naannolee garaa garaatti eebbifamaa jira. Gadaan Tuulamaa ummata biratti amanamummaa guddaa qaba. Readbag users suggest that Microsoft Word - Barruulee_tokkoffaa_Baratoota_oromoo[1]. Kan oggaa san nafxanyoota heedduu yaachise, abbootiin sangaa (baalabbaatonni) kanneen Ammayyaa " shiftoota kana qabaa fidaa! ", jedhamnaan diduu isaanii-ti. Ilmaan Oromoo hedduun garuu, kan waan hinbeeyneef alagatti ofharkisuu kan barbaadan nijiran. Jarreen maqaa Kiristaanummaa isaanitiin,”Oromoon nu warra Kiristaanaa fixuufi” jechuun, meeshaa-waraanaa kan ammayyaa humnota Oroppaa irraa argatanii mataa irraa hamma miilaatti hidhatan san, Oromoon Gullallee meeshaa-waraanaa kan duudhaa: eeboo, wantaa (gaachana), shootala (“goraadee“), furrisa, furguggee (murxuxxee), gajaraa, ablee. hangas mara miti, baay'ee miti Gilgaala 5: Shaakala Yeroo Dubbisuu. Taammanaa Bitimaatiin, Seenaan Oromoo Gullallee akkuma seenaa Oromoota kaanii nama gaddisiisa, nama boochisa, haaridhaan ilkaan nama ciniinnachiisee, xiiqii garaa nama kaayee, booree baafachuuf, jechuun biyya ofii deebisanii harkatti galfachuuf nama kakkaasa. New Book: Moggaasa – Maqoota Oromoo fi Hiika Isaani – List of Names for your new born This is a must have book if you want to select appropriate name for your new born (child). Maqaawwan Oromoo. Maatiwoos Yihudootaaf barreeffame, gaalee maqaa Waaqayyoo qabate fayyadamu dhiisee (mootummaa Waaqarraa), Maarqosii fi Luqaas, ormootaa barreessan, maqaa ayyaanaa, isa beekkama ta'een fayyadamani. Feedhi ummata Oromoo qooqi ittin ibsamuu “kaayyoo” kan jedhamee Nu maal goone dhiiroo maqaa saa akka hin dhoofnewoo akeekkachifamnee Yoo beektan natt himaa halagaa moo galtuu kan waa halleef buubuu Fedhaa ummata Oromoo mirga walabummaa kaasaa malee jibbuu Kana egaa jaallawwan bu’aan jijjiiramaa bu’aan mullata haaraa. 27,2012- Ibsa Pireezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Tokkummaan heera mootummaatiin ijaarranne, jijjiirama eegalameen miidhagee itti fufa! Kabajamoo Obbo Shimallis Abdiisaa, Itti aanaa Pireezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa kabaja ayyaana saboota, sab-lammootaa fi ummattoota Itoophiyaa 14ffaa sababeeffachuun ergaa baga geessanii dabarsan. Oromoon maqaa baasuu jaalata. Computers & Internet Website. tahuus garuu yeroo gabaabatti ummata kiyya biraan gahuuf of duuba hin deebi'u. A) HelloCash waliin ta’uun tajaajila kana kennaa jira. Hagayya gaafa 7 bara 2013 Manni Murtii Wayyaanee dhaddacha ooleen galmee barataa Dachaasaa Wiiruu jalatti barattoota Oromo 24 irratti murtii fudhate murtii haqa irraa jallatee fi duula ta’e jedhamee ummata Oromoo irratti baname waan ta’eef jallina haqa Oromoo kanaaf mootummaan Wayyaanees ta’e gartuun sirnicha tajaajiluun miidha hanga hin qabne baratootaa fi addattis ummata Oromoo irraan…. custom description for seo. Obbo Asaffaa Alii mana jireenyaa Magaalaa Laaloo ganda 01 keessatti maqaa isaaniitiin argamu lakk. Akka har´a dhageenyuu fi arginutti hiikni ishee teessuma Magaalittii irra hedduu guddaa dha. 15 2011- Kolleejjiin Barnootaa Barsiisotaa Jimmaa barsiisota 1061 sadarkaa Dippiloomaatiin eebbise. Finfinneen ittiin waamamni ishee Oromiyaa ta’uu dhiisuun rakkoo hawaasummaafi diinagdee inni uummata Oromoo irratti fidaa jiru: a. Dhaabbileen siyaasaa hunduu ennaa dubbatanii fi kan sagantaa isaanirra kaayyatan Oromoo acuuccaa garbummaa jalaa baasuu dha. 2 and 2, 1995, p. Wangeela Yohaannis I, II, III Yohaannis BOB UTLEY Profeesora Hermenetiksii (Hiika Macaafa Qulqulluu) QAJEELEFAMA IBSITUU QO’ANNOO WALITTI FUFIINSAA KAKUU HAARAA, Yohaannis Jildii 04 BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 1998 Kan Irra Deeb’ee Ilaalme 2008. Xiyyeeffannoo 1 Hiikaa Margaa tiin Biyya kana keessatti rakkoon yeroo baay’ee nu mudatu dhimmi tokkoof xiyyeeffannoo kennuu dhiisuu irraa kan madduu dha. Itti-dabaluun funyaani fi gurra namoota irraa cirsiise. Taammanaa Bitimaa Irraa Obboo Aman Abdulkedir,Ministeera Aadaa Fi Turizimii Toopphiyaa Kabajamaa, Mee waan hundaa nagaan namummaa fi kan Afrikummaa haa dursu! Kunoo, harra xalayaa banaa tana akkan isiniif barreessu kan na kakaase, barruuleewwan ministeerii keessaniin baafamee, Agarsiisa Turizimii Addunyaa kan dira Barliin, Biyya Jarmanii keessatti gaafa 10. Kannee qabsoo ammayyaa dura bu’an, fincila Baalee, diddaa Oromoo Walloo fi Raayyaa, Waldaa Maccaa fi Tuulamaa, Waldoota barattootaa kkf, uumama dhaaba kallacha qabsoo Oromiyaa hunda hammataa, ABOf karaa haaxa’anii turani. Yoo akka kanaa olitti ibsame goone qofa, jara meeshaa waraanaa isa ammayyaa hidhatee nuttu duule, hammas ittuma fufee nutti duulaa jiru kana, kan of irraa faccisuu dandeenyu. Dhagaa darbatanii, ulee aggatanii, meeshaa ammayyaa dhukaasanii ajjeesuu fi haaduu (albee) qara qabuun nama qaluun gonkumaa aadaa fi duudhaa Oromoo waliin kan deemu miti. Gadaa Oromoo Tuulamaa itti bobbaasanii ardaalee jilaa isaatis dhaabbata adda addaafi Bataskaana irratti ijaarudhaan mallattoo eenyummaa Oromoo, lafa maqaa Oromootin waamamanis ta'ee maqaa namaatis jijjiirudhaan aangoo isaanitti fayyadamuudhan waan barbaadan hunda irratti raawwatanii jiru. Tajaajiltoonni Waaqayyoo bara 1931 yommuu maqaa Dhugaa Baatota Yihowaa jedhamuun moggaafaman, caalaatti maqaa Yihowaatiin waamamuu jalqaban. Kuni kan nutti agarsiisu, tarii hojiin diplomaasiifi ijaarsi/gurmuun Oromoo laafaa ta’uusarra darbee waldhabbileen, walwaraansifi cichitummaan shorkessitoota gaanfa Afrikaatti waan baay’achaa jiruuf, mootummoonni Amerikaafi Awuroppaa waayyanee akka umna. Seenaa wareegama bartoota Oromoo dhiheenya taasisameef bakka guddaa kennaa nutis wareegama bilisummaa baasuuf murteessanne. The Life and Times of Menelik II: Ethiopia 1844-1913, Lawrenceville: Red Sea press. Wantoonni inni yeroo hafuura Waaqayyootiin geggeeffamaa turetti dubbate, kitaabota Kitaaba Qulqulluu sadii keessatti galmeeffamaniiru. Jarreen maqaa Kiristaanummaa isaanitiin,"Oromoon nu warra Kiristaanaa fixuufi" jechuun, meeshaa-waraanaa kan ammayyaa humnota Oroppaa irraa argatanii mataa irraa hamma miilaatti hidhatan san, Oromoon Gullallee meeshaa-waraanaa kan duudhaa: eeboo, wantaa (gaachana), shootala ("goraadee"), furrisa, furguggee (murxuxxee), gajaraa, ablee, qottoo fi shimala fayin, irra caalayyuu onnee. • Jechootaaf hiika sirrii kennu. Kana keessatti barreeffamni Abbaa Baahiree (bara 1593) keessa barreeffame jedhamu maqaa Oromoo balleessuuf shoora guddaa qaba. Rakkoo Ummani Oromoo qabu, amma tokko irraa saliphisuuf, misooma maqaa godhatee kan dhabbate kan keessatti, Koloneel Alamuun caalqaba irraa eegalalnii hanga gaafa adduyaa kana irraa darbanitti, gaafa tokkollee dadhabe osoo hin jedhiin Presedaantii Waldaa kanaa taanii halkani fi guyyaa hojjataa akka turan seenaan raggadha. Mako Billi Show Mako Billi Media and Events Engaged in Production of TV and Radio Programs,Documentary and Feature Fim,Promotion,Advert and Printing Services. Welcome! Log into your account. Phaaphasiin Habashaa sunis: “maqaa abbaatiin, maqaa ilmaatiin, maqaa hafuura qulqulluutiin!”, jechaa akkuma isa bowwaa Aannolee eebbisee sana isa gooroo Calanqoo kanas eebbise. Kaabineen OPDO maqaa dhahatan akka kanaan harcaatuu funaannatan konkolaataa ammayyaa (V-eight) bitatanii, sookkoo dheedhii qubaafi mormatti naqatanii, shuguxii 'micro F'mudhiitti kaawwatanii, haadha manaa shanii -jaha fudhanii, cooma murachaa Wiskii buufachaa, saggoon saggooratti margee, quufni daangaa dhabee Oromoo dhugaaf dubbatu, sabaaf quuqamu bahaa gala dhoowwanii gariin ajjeesanii. Bill and Melinda Gates say Trump's halting of WHO funding is dangerous and 'does not make any sense' as the philanthropists pledge an extra View Post. Manni moofaan sun Fkn sun jige jige. Ummanni oromoo diina meeshaa ammayyaa hidhatee itti dulee eeboo fi gaacheena qofaan lolu’uun ufii irraa ittisaa akka turee seenaa loloota diddaa garbummaa Oromoota Wolloo, Macaa, Tulaamaa , Arsii fi humbanna yaadatuun ni gayaa. … Barreffamni kun aadaa fi gamnuummaa Oromoo kan sirna moggaasaa bif hubatamuun bal’inaan dhiheessera. Oromoonni Afran Qalloo akka nama tokkootti hiriiruun Calanqootti biyya isaanitiif, lubbuu isaanii takkittii san kennuuf yaa'ani. Kaabineen OPDO maqaa dhahatan akka kanaan harcaatuu funaannatan konkolaataa ammayyaa (V-eight) bitatanii, sookkoo dheedhii qubaafi mormatti naqatanii, shuguxii ‘micro F’ mudhiitti kaawwatanii, haadha manaa shanii –jaha fudhanii, cooma murachaa Wiskii buufachaa, saggoon saggooratti margee, quufni daangaa dhabee Oromoo dhugaaf dubbatu. Waan aartii kanaa keessaa. Obbo Asaffaa Alii mana jireenyaa Magaalaa Laaloo ganda 01 keessatti maqaa isaaniitiin argamu lakk. Kanaafuu, nama boochisas nama boonsisasi! Raasaa kana (jidduu kana) namoonni keenya tokko tokko waayee dhuma kanaa irratti yaada ciccimaa fi barreeffama. Utuu barnoonni ammayyaa akka har’aa hin babal’atiin dura, beekumsa kuufate kanatti gargaaramee dhaloota qajeelchaa ture. Afaan Oromo'oo kun, afaanota ardii Afrikaatti akka afaan dhalootatti uummanni hedduun afaan ittiin hiikkatanii dubbatan keessaa Afaan Hawusaa biyya Naayijeeriyaatti aanee sadarkaa lammeesso'oo irratti argama. By: Jawar Mohammed Namni gariin sochii ollonnii keenya torban kana godhan ilaaluun qabsoofi injifannoo ummanni Oromiyaa baatii saddeetiif galmeessaa keessa dabre xiqqeessuuf yeroo yaalan agarra. Camadaa Hundee:- Kutaa Lammaffaa - Akka sabaatti ijaaramnee, Oromummaa fi Oromoo duwwaa abdannee, gooboo garee fi maqaa qabsoon daldaaltuu, hundeen diiguu qabna Camadaa Hundee irraa* … Kutaa Lammaffaa. Barreffamni kun beekumsa aadaa waaraa Oromoo bal'inaan qabateera. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Namni seenaa shanyii isaa hinbeekne, maqaa, aadaafi sabummaa isaa gatee kan alagaa fudhachuuf tattaafata. 97: Oromoon tokko. Moggaasi maqaa Oromoo biratti hariiroo uumaa fi uumamaarratti hundaa'a jedhu qorattoonni seenaa Oromoo. Gammachuu Magarsaa moggaasi maqaa Oromoo ganamaa karaa. Itti gaafatamaan Waajjira Abbaa Taayitaa Geejjibaa Aanaa Algee Saachii Obbo Alamuu Tarrafaa akka jedhanitti aanichatti sirna geejjibaa ammayyaa’aa ta’een hawaasni tajaajila barbaadamu dhamaatii malee akka argatuuf rifoormiin geejjibaa hojiirra oolfamaa jiraachuusaatiin kanaan dura komeen ummanni kaasaa ture bu’uureffachuun Buufanni konkolaataa ijaaramee konkolaattonni waraqaa bobbiitiin. Jarreen maqaa Kiristaanummaa isaanitiin,”Oromoon nu warra Kiristaanaa fixuufi” jechuun, meeshaa-waraanaa kan ammayyaa humnota Oroppaa irraa argatanii mataa irraa hamma miilaatti hidhatan san, Oromoon Gullallee meeshaa-waraanaa kan duudhaa: eeboo, wantaa (gaachana), shootala (“goraadee“), furrisa, furguggee (murxuxxee), gajaraa, ablee. Madda Walaabuu Press on 3/19/2015. Ta’u kan qaban jechoonni duraa booda kan ta’u jechami, bakka maqaa abba mana wal-harkisa (VERB, PRONOUN, SUBJECT (kan ibsaanii wajjin) OBJECT (kan ibsaanii wajjin). adlv IbraKivw IIKiH Barreessaan Kadiir Ibraahim Qabiyyee Nabiyyicha Waadaan Seenameef 6 Nabiyyichi Waadaan Seenameef Addunyaa Irratti Mul'achuu Isaa 23 Namoota kabajamoo fi bebbeekamoo kanneen Nabiyyicha waadaan seenameefitti amanan 31 Nabiyyii waadaan seenameef dinqisiifannaa hayyoota Addunyaa 79 JL